Δήλωση Απορρήτου

 

Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.» είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Η «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1985, προερχόμενη από μετατροπή σε Α.Ε. της εταιρείας ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. που προϋπήρχε από το 1977, και λειτουργεί με σκοπό αντιπροσωπείες, αποκλειστι- κές εισαγωγές, κατασκευή (φασόν) και χονδρικό εμπόριο μαγειρικών σκευών, οικιακών ηλεκτρικών συ- σκευών και μικροσυσκευών, αφυγραντήρων και κλιματιστικών.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου είναι η ενημέρωση σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.», τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας τους (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση), τα υιοθετημένα μέτρα προστασίας και ασφάλειας που έχουμε λάβει, καθώς και τα δικαιώματα που έχουν τα φυσικά πρόσωπα έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο.

Η «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.» εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (θέση Μπίλλια, Τ.Θ. 60541, 57001, Θέρμη) και δεσμεύεται απέναντι στα φυσικά πρόσωπα και οντότητες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών της, ότι σέβεται την ιδιωτικότητά τους και προστατεύει τα προσωπικά τους δεδομένα στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Πιο συγκεκριμένα στη «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.»:• Συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στο πλαίσιο των εξής νομικών βάσεων:
· Της Συμβατικής μας σχέσης και του Έννομου συμφέροντος όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
· Νομικής Υποχρέωσης για την συμμόρφωσή μας με τις ισχύοντες νόμους και κανονι- σμούς.
· ∆ικής σας συγκατάθεσης, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε στο πλαίσιο των δικαιω- μάτων σας.
• ∆εν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα χωρίς την συγκατάθεση σας ή χωρίς να είστε πελά- τες της ή χωρίς οι ίδιοι να έχετε δώσει οι ίδιοι στην επιχείρηση τα δεδομένα σας.
• ∆εν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών.
• Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ορθή και ολοκληρω- μένη παροχή των σχετικών υπηρεσιών, όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, ∆ΟΥ, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση, κλπ. Σημειώνουμε ότι έχετε την ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που μας παρέχετε.
• Συλλέγουμε και διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτούν οι νόμοι στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης που έχουμε μαζί σας.
• ∆εν εμπορευόμαστε και δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο στο πλαίσιο των όσων ορίζονται στην παρούσα ∆ήλωση Απορρήτου καθώς και στο πλαίσιο των απαιτήσεων του νόμου. Συγκεκριμένα, προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται
να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:
· Σε ορισμένα τρίτα πρόσωπα, τα οποία ενεργούν κατ’ εντολή μας (ως εκτελούντες την επεξεργασία) με σκοπό την παροχή βέλτιστης υπηρεσίας προς εσάς (όπως μεταφορικές επιχειρήσεις για την παράδοση των αγαθών που εμπορευόμαστε στον χώρο σας).

Η «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.» διασφαλίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους συνεργάτες-τρίτα πρόσωπα με συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού επε- ξεργασίας και τήρησης των κατά τον ΓΚΠ∆ τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
• ∆εν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή/κι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς τη δική σας συναίνεση.
• Ο ∆ικτυακός Τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υ- πηρεσίες και σελίδες του www.juropro.gr. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που α- ποστέλλεται στον πλοηγό διαδικτύου σας (browser) από έναν εξυπηρετητή διαδικτύου (web server) και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημία στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για εσάς, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ∆ικτυακού Τόπου είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies για την αναγνώρισή σας, δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ COOKIES

 1) Αναγκαία Cookies (Functional)
Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα cookies, επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας.

2) Cookies στατιστικών κι επισκεψιμότητας (Analytical)
Μας  δίνουν τη δυνατότητα να υπολογίζουμε τις επισκέψεις και τις πηγές επισκεψιμότητας, ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε και να βελτιώσουμε την απόδοση του ιστοτόπού μας. (cookies: ga , gat, και gid).

 3) Cookies υπηρεσιών Marketing και Social Media (Social Media και Advertising)
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς λόγους. Χρησιμοποιούνται για στοχευμένη  διαφήμιση, για αναγνώριση κοινών που μπορούν να μετατραπούν σε δυνητικούς αγοραστές των προϊόντων μας, βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών και τέλος βοηθούν στην παρουσία και στις διαφημιστικές καμπάνιες της επιχείρησης στα Διαφημιστικά δίκτυα του Facebook (Facebook/Instagram/Facebook Partners) & της Google (Google Ads Network). (cookies: _fbp, ads/ga-audiences, fr, και tr).

Ρυθμίσεις Cookies

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ποιά είδη cookies χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας.

 

Στην «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.» λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να έχετε τον έλεγχο της επεξεργα- σίας των προσωπικών σας δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα αναγνωρίζουμε και διασφαλίζουμε τα ακό- λουθα δικαιώματα:
• ∆ικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠ∆).
• ∆ικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠ∆) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς.
• ∆ικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠ∆) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς.
• ∆ικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠ∆) του λογαριασμού Μέλους- Χρή- στη και των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η άσκηση του δικαιώματος διαγραφής σε ενεργό συνδρομητή συνεπάγεται την αδυναμία να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες που μας ζητήσατε.
• ∆ικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠ∆) όπου αυτό είναι δυνατό.
• ∆ικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠ∆) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
• ∆ικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 ΓΚΠ∆), δηλαδή να ανακα- λέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την
ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
• ∆ικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210
6475600, contact@dpa.gr).

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αποστέλλοντας email στο τμήμα υποστήριξης πελατών
(support@juropro.gr) ή με επιστολή στην διεύθυνση «Θέση Μπίλλια, Τ.Θ. 60541, 57001, Θέρμη». Παρακαλούμε τα σχετικά αιτήματά σας να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτο- ποίησης του προσώπου σας, με τη ρητή επιφύλαξη της «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.» να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση κι επιβεβαίωση των στοιχείων σας.

 

Χρήσιμα Στοιχεία Επικοινωνίας:

Α) Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.
∆ιεύθυνση: Θέση Μπίλλια, Τ.Θ. 60541, 57001, Θέρμη Τηλέφωνο: 2310805980
Φαξ: 2310805959
E-mail: support@juropro.gr

B) Στοιχεία Αρχής Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠ∆ΠΧ): Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Θέση ‘Μπίλλια’, Περιοχή Αεροδρομίου
Τ.Θ. 60541 – Τ.Κ. 57001 Θέρμη – Θεσσαλονίκης
τηλέφωνο: (+30) 2310 805980
fax: (+30) 2310 805959
email: info@juropro.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Bασ. Αλεξάνδρου 39
Τ.Κ. 12131 Περιστέρι, Αθήνα
τηλέφωνο: (+30) 210 9329061
fax: (+30) 210 9373632
email: info@juropro.gr

Για να σας εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Μάθε περισσότερα