ΝΕΑ

Όροι Χρήσης Διαγωνισμού Ατμοσίδερου Blueberry

Όροι Χρήσης Διαγωνισμού Ατμοσίδερου Blueberry

1. Διοργανωτές διαγωνισμού
Η εταιρεία με την επωνυμία «MINDS P.C.» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Αγίας Σοφίας 4, έχει αναλάβει να διοργανώσει με εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «Juro – Pro» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Θέση ‘Μπίλλια’, Περιοχή Αεροδρομίου, Θέρμη – Θεσσαλονίκης, (εφεξής καλούμενη ως «Juro-Pro») τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Juro-Pro Contest Blueberry» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο: https://www.facebook.com/juropro/ (εφεξής καλούμενος ως «Δικτυακός Τόπος»). Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού. H Juro-Pro διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, με άλλα ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Juro- Pro και η Minds δεν αναλαμβάνουν, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων και οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από τις εταιρείες. Οι ως άνω διοργανώτριες εταιρείες πρωτίστως θα προσπαθούν να καθιστούν τη χρήση των συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

2. Διάρκεια διαγωνισμού
Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται ως εξής: αρχίζει από την 26.5.2021 και λήγει την 17.6.2021 ώρα 23:59 (εφεξής η «Διάρκεια»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες, η τοιαύτη δε ενέργεια εξομοιούται με απόσυρση. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή στο διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Juro-Pro και της Minds, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

3. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες του διαδικτύου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Ελλάδας και διατηρούν λογαριασμό (account) στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook. Tαυτοποίηση: Ο εκάστοτε χρήστης του Facebook που λαμβάνει μέρος στον παρόντα διαγωνισμό τεκμαίρεται μαχητά ότι είναι χρήστης και κάτοχος του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης (Facebook). Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν έχουν οι εργαζόμενοι των εταιρειών Juro-Pro & Minds καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού (και εξ αγχιστείας). Οι προαναφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τα Δώρα για τους νικητές. Για τη συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
O κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω:
i. Επισκέπτεται την σελίδα της Juro-Pro στο Facebook στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/juropro/
ii. Κάνει Like στην σελίδα
iii.Κάνει Like ή Heart Reaction στην αναρτημένη δημοσίευση του διαγωνισμού
iv.Κάνει σχόλιο με την αγαπημένη του συνήθεια κατά το σιδέρωμα και προτείνει έναν φίλο που μοιράζεται tips για σιδέρωμα
Ο Συμμετέχων ακολουθώντας όλα τα παραπάνω βήματα του διαγωνισμού δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι άνω των 18 και αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού και συναινεί με τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται και η συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή υποβολή των στοιχείων τους τα οποία είναι: όνομα, επίθετο, προσωπικό e-mail και ότι είναι άνω των 18 ετών. Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής ο Συμμετέχων μπαίνει στην κλήρωση για να κερδίσει ένα Ατμοσίδερο Blueberry.

5. Νικητές Διαγωνισμού
Ο νικητής του Διαγωνισμού θα επιλεγεί τυχαία μεταξύ των συμμετεχόντων, που θα πραγματοποιήσουν έγκυρα τα σχετικά βήματα του διαγωνισμού. Ο νικητής θα επιλεγεί κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα διεξαχθεί στις 18.06.2021, από εκπρόσωπο της Minds, που έχει αναλάβει την διαφημιστική προώθηση της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές που θα καταχωρούνται από τις 25.05.2021 έως τις 17.06.2021 και ώρα 23:59 είναι επιλέξιμες για το διαγωνισμό. H ανακοίνωση του νικητή θα γίνει στις 18.06.2021. Οποιοσδήποτε διαγωνιζόμενος ή χρήστης της ιστοσελίδας βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Δικτυακού Τόπου (hacker), τότε αποβάλλεται πάραυτα από το Διαγωνισμό και οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Ο Νικητής θα ανακοινωθεί στο Timeline του λογαριασμού Facebook της Juro Pro (https://www.facebook.com/juropro/) την ημέρα διενέργειας της κλήρωσης με το όνομα χρήστη, με το οποίο συμμετείχε στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω. Ο Νικητής θα ειδοποιηθεί με απάντηση στο comment με το οποίο συμμετείχε στον Διαγωνισμό και κατόπιν με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον προσωπικό λογαριασμό Facebook μέσω του οποίου έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό. Το Δώρο μπορεί να παραδοθεί σε άτομο που τηρεί όλες τους κανόνες και τους κανονισμούς που παρατίθενται εδώ και ο οποίος έχει συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Από το Διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας/ μια (1) νικήτρια/τής και ένας/ μια (1) επιλαχούσα/επιλαχών. Ο δυνητικός νικητής θα ειδοποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών αφότου η απόφαση θα έχει δημοσιευτεί στο Facebook. Αν ο δυνητικός νικητής αποτύχει στο να παρέχει τις ταχυδρομικές του πληροφορίες στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση εντός του ζητούμενου χρονικού πλαισίου (άλλες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την ειδοποίηση) το δώρο μπορεί να ανακληθεί και να δοθεί στον επιλαχόντα νικητή. Ο αναπληρωματικός νικητής θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους όρους που τίθεται παραπάνω ώστε να παραλάβει το δώρο. Σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς, οι προσωπικές σας πληροφορίες χαίρουν εμπιστευτικής διαχείρισης και δεν παρατίθενται σε τρίτους. Με την εγγραφή σας στον διαγωνισμό, συμφωνείτε με την συλλογή, την επεξεργασία και την χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών. Μπορείτε να αποσύρετε αυτή την άδεια οποιαδήποτε στιγμή.

6. Δώρα διαγωνισμού
Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι 1 (ένα) Ατμοσίδερο Blueberry με κωδικό προϊόντος 20-05–54JU. H ειδοποίηση του νικητή θα γίνει από την Juro-Pro με σχόλιο στη Δημοσίευση του Διαγωνισμού και κατόπιν με προσωπικό μήνυμα. Τα Δώρα είναι προσωπικά και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής των Δώρων με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Η αξία των Δώρων είναι κυμαινόμενη.

7. Αποκλεισμός νικητή
Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους:
(α) Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση.
(β) Σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος.
(γ) Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.
(δ) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή μέχρι 7 εργάσιμες ημέρες μετά την κλήρωση αποβεί άκαρπη.
Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού της συμμετοχής του νικητή, το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο πρώτος κατά τη σειρά της κλήρωσης επιλαχών, σε περίπτωση αποκλεισμού της συμμετοχής και αυτού, το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο δεύτερος κατά τη σειρά της κλήρωσης επιλαχών κ.ο.κ.

8. Λήξη Διαγωνισμού
Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Juro-Pro και Minds παύει να υφίσταται. Η Juro-Pro και η Minds δεν θα υπέχουν, ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Περιορισμός συμβατικής ευθύνης η Juro-Pro, η Minds και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

9. Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Juro-Pro. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

10. Δεδομένα διαγωνισμού
Χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων του Διαγωνισμού που δηλώνονται στη φόρμα συμμετοχής για να επιτρέψουμε τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, να αναγνωρίσουμε τους συμμετέχοντες, να αποτρέψουμε/ανιχνεύσουμε υποθέσεις απάτης και να παραδώσουμε το βραβείο στους νικητές. Ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα και συναινεί στην χρήση και επεξεργασία των δεδομένων που αποστέλλει (ονοματεπώνυμο, facebook id, email.) από όλα τα μέσα της «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.» για υφιστάμενες και μελλοντικές δράσεις.

Δικαιοδοσία και διασυνοριακή μεταφορά
Τα Προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να αποθηκεύονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία έχουμε εγκαταστάσεις ή στην οποία απασχολούμε παρόχους υπηρεσιών και με τη χρήση των Σελίδων της Juro Pro https://www.juropro.gr/ παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη μεταβίβαση πληροφοριών σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής σας, οι οποίες ενδέχεται να έχουν κανόνες προστασίας δεδομένων που διαφέρουν από τους αντίστοιχους κανόνες της χώρας σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δικαστήρια, αρχές επιβολής του νόμου, ρυθμιστικές αρχές ή αρχές ασφάλειας σε αυτές τις χώρες μπορεί να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας δεδομένα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτή η δράση δεν προωθείται, ελέγχεται, διαχειρίζεται ή σχετίζεται με κανένα τρόπο με το Facebook. Οι πληροφορίες σας δίνονται στην εταιρεία Juro-Pro και όχι στο Facebook. Οι πληροφορίες που δίνετε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για προωθητική δράση.

Χορηγία στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα

Χορηγία στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα

Η εταιρεία μας ανταποκρίνεται με σεβασμό στα αιτήματα χορηγίας για τις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, και χαίρεται ιδιαίτερα όταν συμβάλλει στην ενίσχυση αυτών και των ιδρυμάτων που τις στηρίζουν.

Είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη χορηγία μίας ηλεκτρικής κουζίνας με εστίες Juro-Pro HK7111WA για τον εξοπλισμό διαμερίσματος ενήλικων κοριτσιών του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας, που συνεχίζουν τη φοίτησή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εκ μέρους της διοίκησης, ευχαριστούμε το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα για το αίτημα χορηγίας που μας απηύθυνε κι ευχόμαστε καλή πρόοδο στις νέες φοιτήτριες.

Ευχόμαστε καλή χρονιά, με υγεία, ευημερία και λιγότερα απρόοπτα για όλον τον κόσμο.

Ευχαριστήρια επιστολή του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος

Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος

Χορηγία στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα

Χορηγία της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. – Juro-Pro σε Πυροσβεστικό Σταθμό

Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει τη δωρεά κλιματιστικής μονάδας στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (6ο Πυροσβεστικό Σταθμό), ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης.

Ακολουθεί η ευχαριστήρια επιστολή της Υπηρεσίας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 6ος ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Θεσσαλονίκη 30 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΣ: Juro-Pro ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Δια της παρούσης θεωρώ υποχρέωσή μου να σας ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους όλων των Υπαλλήλων του 6ου Πυρ/κού Σταθμού Θεσ/νίκης για την αμέριστη ευαισθησία και συμπαράσταση που επιδείξατε προς εμάς με την προσφορά ενός κλιματιστικού για τις ανάγκες του σταθμού μας.

Χορηγία της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. – Juro Pro Στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς

Χορηγία της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. – Juro Pro Στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς

Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. Juro-Pro, πάντα δίπλα στα σχολεία και στις δραστηριότητές τους, ανακοινώνει τη χορηγία οικιακού εξοπλισμού στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς.

Ακολουθεί η ευχαριστήρια επιστολή του Συλλόγου:

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Email: sgk10dskalamarias@gmail.com
https://www.facebook.com/sgk10dskalamarias

Ευχαριστήρια επιστολή

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς θα ήθελε να ευχαριστήσει την εταιρεία σας, ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΕ, η οποία προσέφερε μια ηλεκτρική σκούπα σαν δώρο για την Λαχειοφόρο Αγορά που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Αποκριάτικου Χορού μας την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 στο Polis Convention Center.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την προσφορά σας γιατί χάρη σε εσάς και στις υπόλοιπες χορηγίες ο χορός μας είχε μεγάλη επιτυχία και ο Σύλλογος συγκέντρωσε ένα ικανοποιητικό χρηματικό ποσό για την κάλυψη υλικοτεχνικών αναγκών του σχολείου μας.

Σας ευχόμαστε Καλές Δουλειές και πάντα επιτυχίες στη δουλειά σας και στην προσωπική σας ζωή.

Σας ευχαριστούμε και πάλι για την πολύτιμη βοήθεια σας.

 

Με τιμή

Το ΔΣ του Συλλόγου

 

Γιατί χρειάζομαι αφυγραντήρα;

Γιατί χρειάζομαι αφυγραντήρα;

Ένας αφυγραντήρας Juro-Pro είναι η ιδανική λύση για τη δημιουργία ιδανικών συνθηκών στο σπίτι σας, γιατί όχι µόνο ρυθμίζει την υγρασία στα σωστά επίπεδα αλλά καθαρίζει και ιονίζει την ατμόσφαιρα. Τα οφέλη είναι πολλαπλά:

Δημιουργεί υγιεινό και άνετο περιβάλλον για όλους και ιδιαίτερα για ευπαθείς ομάδες, όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, άτοκά που υποφέρουν από αναπνευστικά ή μυοσκελετικά προβλήματα και πόνους στις αρθρώσεις ή έχουν ρινίτιδα, άσθμα και παρόμοια αναπνευστικά προβλήματα.

Καθαρίζει την ατμόσφαιρα από µόρια σκόνης, ακάρεα, γύρη, καπνούς (σημαντικό για καπνιστές), ενοχλητικές οσμές και σε συνδυασμό µε τον ιονισμό και τα φίλτρα προστατεύει από σπόρους μυκήτων και ρύπους που προκαλούν μόλυνση και αναπτύσσονται µε την υγρασία.

Αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στους τοίχους, στα ντουλάπια και σε χώρους που δεν αερίζονται σωστά, όπως γκαράζ, κελάρια, αποθήκες και σπίτια που δεν κατοικούνται συχνά.

Μειώνει το κόστος θέρμανσης στον χώρο σας καθώς αφαιρεί το περιττό νερό (υγρασία) που υπάρχει στον αέρα. Έτσι, εξοικονομείτε από τις μειωμένες ανάγκες θέρμανσης, καθώς η θερμοκρασία του χώρου ανεβαίνει έως 2 – 3 °C κατά τη διαδικασία της αφύγρανσης, ενώ η αίσθηση της ζέστης ενισχύεται σε έναν χώρο χωρίς υγρασία.

Βοηθά σημαντικά στο γρήγορο στέγνωμα των ρούχων όταν τα απλώνετε μέσα στο σπίτι τις βροχερές ημέρες του χρόνου.

Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου σας ώστε να αισθάνεστε φρέσκοι και ξεκούραστοι την επόμενη ημέρα.

Βελτιώνει την ποιότητα του αέρα και συντελεί στη βελτίωση της ικανότητας μάθησης και της συγκέντρωσης.

Προστατεύει τις ηλεκτρικές συσκευές και ιδιαίτερα τα ηλεκτρονικά μέρη τους (π.χ. ηλεκτρονικές πλακέτες) από τη διάβρωση καθώς και τους πίνακες ή τα έργα τέχνης και διατηρεί τα πολύτιμα αντικείμενά σας ανέπαφα από την υγρασία που τα φθείρει.

Πώς επιλέγουμε έναν αφυγραντήρα

Πώς επιλέγουμε έναν αφυγραντήρα

Η επιλογή αφυγραντήρα δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Πολλές φορές ως καταναλωτές αγοράζουμε βασιζόμενοι σε λανθασμένα κριτήρια. Ένας από τους πιο συνηθισμένους παράγοντες που καθορίζουν σε ποιο μοντέλο θα καταλήξουμε είναι τα τετραγωνικά μέτρα του χώρου. Για παράδειγμα, ένα συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι καταναλωτές είναι να επιλέγουν για έναν χώρο 25 τ.μ. έναν αφυγραντήρα με προδιαγραφή κάλυψης μέχρι 70-80 τ.μ., αντί ενός για μεγαλύτερους χώρους.

Στην πράξη όμως αποδεικνύεται ότι η επιλογή ενός μεγαλύτερου μοντέλου για τον ίδιο χώρο κάλυψης είναι πιο αποτελεσματική αλλά και πιο οικονομική λύση.

Παρακάτω συγκρίνουμε έναν αφυγραντήρα 16L, που καλύπτει χώρους έως 80 τ.μ., με έναν 25L, που καλύπτει χώρους έως 130 τ.μ. και τα αποτελέσματα είναι άξια αναφοράς. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, με ελεγχόμενες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας, επιφάνεια 28 τ.μ. και ύψος 2,80m.

Δοκιμή σε χώρο με θερμοκρασία 20°C και υγρασία 70%

Θέσαμε σε λειτουργία τους δύο αφυγραντήρες, 16L & 25L, ταυτόχρονα. Μετά από 6 ώρες λειτουργίας, με θερμοκρασία 20°C και ποσοστό σχετικής υγρασίας 70%, ο 25L απέδωσε 3 λίτρα νερού ενώ ο 16L απέδωσε 1 λίτρο νερού. Το ίδιο αποτέλεσμα είχαμε κάτω από οποιεσδήποτε σταθερές συνθήκες κι αν συγκρίναμε τους δύο αφυγραντήρες.

Δοκιμή σε χώρο με διάφορες τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας

Επαναλάβαμε τις μετρήσεις σε διάφορες τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας, για να διαπιστώσουμε κατά πόσο μειώνει τα επίπεδα υγρασίας ο κάθε αφυγραντήρας και σε πόσο χρόνο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι, με αρχική θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία στο 70%, το μοντέλο των 25L μείωσε την υγρασία στο 55% σε 3 ώρες, ενώ το μοντέλο των 16L χρειάστηκε 9 ώρες για να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα.

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ένας αφυγραντήρας 25L, στον ίδιο χρόνο, θα αποδώσει τρεις φορές μεγαλύτερο και καλύτερο αποτέλεσμα από έναν μικρότερο αφυγραντήρα 16L. Επομένως, με ένα μοντέλο 25L μπορείτε να απολαύσετε ιδανικές συνθήκες στον χώρο σας πολύ πιο σύντομα (στο 1/3 του χρόνου), με μεγαλύτερη διάρκεια και πιο οικονομικά. Φυσικά, είναι προφανές ότι αν είχαμε ένα ακόμη μικρότερο μοντέλο (π.χ. 10L ή 12L), η διαφορά θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Για να γίνουν ακόμη πιο κατανοητά τα παραπάνω αρκεί να αναφερθούμε στις ώρες που αφιερώνουμε για ύπνο κι ο αφυγραντήρας λειτουργεί.

Με το μοντέλο των 25L, η υγρασία θα κατέβει στα ιδανικά επίπεδα μέσα σε 1-3 ώρες λειτουργίας, οπότε και θα έχουμε πετύχει τις ιδανικές συνθήκες για να απολαύσουμε έναν άνετο και ξεκούραστο ύπνο.

Το μοντέλο των 16L θα πρέπει να λειτουργεί όλη τη νύχτα για να μειώσει την υγρασία στα ίδια επίπεδα, εμείς θα έχουμε ξυπνήσει, θα έχουμε βγει από τον χώρο κι ακόμη δεν θα έχουμε πετύχει τις ιδανικές συνθήκες.

Εκτός της σημαντικής διαφοράς στον χρόνο, το μοντέλο των 25L είναι και πιο οικονομικό:

  • Κατανάλωση ισχύος 25L σε 3 ώρες = 870W ή 0,87kWh (ονομαστική ισχύς 290W*3)
  • Κατανάλωση ισχύος 16L σε 9 ώρες = 1935W ή 1,93kWh (ονομαστική ισχύς 215W*9)
  • Διαφορά 1065W ή 1,06kWh.

Συγκριτικά και για το ίδιο αποτέλεσμα αφύγρανσης, έχουμε τις παρακάτω καταναλώσεις ανά μήνα*:

Μοντέλο 16L 30 x 215 x 9 x 0,17964 58,05 kWh 10,43€/ μήνα
Μοντέλο 25L 30 x 290 x 3 x 0,17964 26,10 kWh 4,69€/ μήνα

*Μοντέλο 16L=9 ώρες λειτουργίας την ημέρα, μοντέλο 25L=3 ώρες λειτουργίας την ημέρα, 1 μήνας=30 ημέρες, τιμή kWh=0,17964€ (τιμοκατάλογος ΔΕΗ Ιαν/2018 για οικιακό τιμολόγιο).

Έτσι, καταλήγουμε σε εξοικονόμηση 5,74€/ μήνα, εάν επιλέξουμε τον αφυγραντήρα των 25L έναντι των 16L, με λειτουργία του αφυγραντήρα 25L μόνο 3 ώρες την ημέρα.

Πώς επιλέγουμε έναν αφυγραντήρα

Νέα διαφημίση αφυγραντήρων ECO

Παρακολουθήστε το νέο διαφημιστικό spot αφυγραντήρων για τη χειμερινή σεζόν 2019-20.

 

Χορηγία της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. – Juro Pro Στο Ορφανοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης «Η Μέλισσα»

Χορηγία της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. – Juro Pro Στο Ορφανοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης «Η Μέλισσα»

Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. Juro-Pro, σταθερά κοντά στις ευπαθείς ομάδες και στα Φιλανθρωπικά Σωματεία που τις υποστηρίζουν, ανακοινώνει τη χορηγία οικιακού εξοπλισμού στο Ορφανοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης «Η Μέλισσα».

Ακολουθεί η ευχαριστήρια επιστολή του Σωματείου:

 

«Θεσσαλονίκη,
8 Ιουλίου 2019
ΑΠ 342

 

Προς
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. – JURO-PRO
Θέση “Μπίλλια”
Περιοχή Αεροδρομίου
Τ.Θ. 60541
570 01 Θέρμη

Αγαπητή κυρία, αγαπητέ κύριε,

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Ε.Α.Φ. Σωματείου Ορφανοτροφείου Θηλέων Θεσσαλονίκης «Η ΜΕΛΙΣΣΑ» θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη χορηγία ηλεκτρικής σκούπας (Δελτίο Αποστολής 3705/09.07.2019) για ένα διαμέρισμα διαμονής ενός προστατευμένου ενήλικου κοριτσιού μας (της Διόνης Κ.) επί της οδού Πέτρου Συνδίκα 33-35, στη Θεσσαλονίκη.

Θα θέλαμε να γνωρίζετε πως η προσφορά σας αναφορικά με τα ενήλικα κορίτσια, στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία, είναι πραγματικά σημαντική και συμβάλλει στη στήριξη του έργου και γενικότερα στη λειτουργία της ΜΕΛΙΣΣΑΣ.

Με τις θερμότερες ευχαριστίες μας

και την ελπίδα να συνεχίσουμε να σας έχουμε κοντά μας.

Σωματείο Ορφανοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης «Η ΜΕΛΙΣΣΑ»

Βασ. Όλγας 36, 54641, Θεσσαλονίκη»

 

Η χορηγία κοινοποιήθηκε και στον Τύπο Θεσσαλονίκης, στο φύλλο της Κυριακής 14/7/2019.

Χορηγία στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα

Νέα Χορηγία της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. – Juro-Pro στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. – Juro-Pro, πάντα σύμμαχος και υποστηρικτής των τοπικών Αρχών στο δύσκολο έργο τους, ανακοινώνει τη δωρεά θερμαντικών συσκευών στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (2η Ε.Μ.Α.Κ.), Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Ακολουθεί η ευχαριστήρια επιστολή της Υπηρεσίας:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2η Ε.Μ.Α.Κ.

Θεσσαλονίκη 15 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΟΣ: Juro-Pro ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.

«Έκφραση ευχαριστιών»

Η Μονάδα μας σας ευχαριστεί για την παραχώρηση (3) ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων υψηλής ισχύος για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας μας.

Η προσφορά σας αυτή αποτελεί για μας την πιο μεγάλη αναγνώριση της προσπάθειάς μας να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών και να δικαιώσουμε την εμπιστοσύνη της πολιτείας και της κοινωνίας της Β. Ελλάδας με την οποία μας περιβάλλουν.

 

Χορηγία της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. – Juro-Pro Στο Δημοτικό Σχολείο Περιστεράς

Χορηγία της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. – Juro-Pro Στο Δημοτικό Σχολείο Περιστεράς

Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε., ευαισθητοποιημένη στα κοινωνικά ζητήματα και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες, ανακοινώνει τη συμμετοχή της ως οικονομικός χορηγός στον Σύλλογο του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Περιστεράς, Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Ακολουθεί η ευχαριστήρια επιστολή του Συλλόγου:

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ

Περιστερά, 12/2018

ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια Επιστολή Οικονομικής Χορηγίας προς ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. – Juro-Pro

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου επιθυμούν να εκφράσουν τις θερμές τους ευχαριστίες για την ευγενική σας χειρονομία να ενισχύσετε το έργο του Συλλόγου του Σχολείου μας.

Είναι γνωστή σε όλους μας η δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνά η χώρα μας και βέβαια δεν εξαιρούνται από αυτή και τα σχολεία, τα οποία λόγω τις ελλιπούς χρηματοδότησης δεν μπορούν να εκπληρώσουν βασικές ανάγκες τους.

Η αλήθεια είναι ότι φέτος η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Μας ζητούσαν να συμμετέχουν πριν τους το ζητήσουμε εμείς γιατί βλέπουν πόσο αγαπάμε αυτό που κάνουμε και το κάνουμε για το καλό των παιδιών μας και του τόπου μας, αξιοποιώντας όσα καταφέρνουμε να μαζέψουμε με τον καλύτερο τρόπο, «επενδύοντας στη μάθηση».

Εμείς κάναμε το καλύτερο δυνατό για το φετινό ημερολόγιο και ελπίζουμε να είστε ευχαριστημένοι κι εσείς αλλά σίγουρα ο σκοπός είναι αναμφίβολα ο καλύτερος όλων.

Αν μπορούσα να σας αναφέρω όλα όσα έχουμε με κόπο αποκτήσει και υλοποιήσει όλα αυτά τα 5 χρόνια θα ήσασταν υπερήφανοι γιατί και εσείς συμβάλλατε σε αυτό.

Η ανταπόκρισή σας, απέδειξε την αγάπη σας για τις ευαίσθητα κοινωνικές ομάδες και ιδιαίτερα τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικές αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την κοινωνική ευαισθησία και την έννοια της προσφοράς, ενώ παράλληλα δημιουργούν συνθήκες αισιοδοξίας στους μαθητές.

Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη συμβολή σας στην πραγματοποίηση της ιδέας μας με την ευγενική χορηγία σας και σας ευχόμαστε κάθε επαγγελματική επιτυχία.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα Καλά Χριστούγεννα με αγάπη και υγεία!

Ευχαριστούμε από καρδιάς.

Με εκτίμηση για το Δ.Σ. του Συλλόγου.

Πώς λειτουργεί ο αφυγραντήρας Juro-Pro Perla 25L

Πώς λειτουργεί ο αφυγραντήρας Juro-Pro Perla 25L

Δείτε αναλυτικά όλες τις λειτουργίες του αφυγραντήρα Perla 25L και τη σωστή τοποθέτηση των φίλτρων. Λύστε κάθε σας απορία σχετικά με τις πολλές δυνατότητες και τι έξυπνες λειτουργίες της συσκευής. Οι ίδιες λειτουργίες ισχύουν και για τα μοντέλα Diamond 20L, 23L, 25L και 28L.

Ενημερωτικό video για τους αφυγραντήρες Juro-Pro

Ενημερωτικό video για τους αφυγραντήρες Juro-Pro

Μάθετε για τις σειρές και τα μοντέλα αφυγραντήρων JuroPro, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις έξυπνες λειτουργίες τους, καθώς και για τη σωστή συντήρηση των αφυγραντήρων.

Καθαρισμός φίλτρων

Καθαρισμός φίλτρων

Έφτασε και φέτος το καλοκαίρι! Οι παρατεταμένες βροχές και η αυξημένη υγρασία όμως, έχουν κάνει τους αφυγραντήρες να λειτουργούν σχεδόν ασταμάτητα. Σας υπενθυμίζουμε λοιπόν να καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα τους και να τους χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας. Και, φυσικά, μην ξεχάσετε να πραγματοποιήσετε την ετήσια προληπτική συντήρηση σε ένα εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας. Κάντε κλικ εδώ για να βρείτε το πλησιέστερο service center της περιοχής σας. Έτσι, η συσκευή σας θα είναι έτοιμη για να τη χρησιμοποιήσετε και πάλι με μέγιστη απόδοση τη νέα σεζόν!

Τοποθέτηση φίλτρων αφυγραντήρων

Τοποθέτηση φίλτρων αφυγραντήρων

Στις παρακάτω εικόνες μπορείτε να πληροφορηθείτε για τη σωστή τοποθέτηση των φίλτρων, ανάλογα με το μοντέλο του αφυγραντήρα σας

SUPREME 16L,

ECO II 16L,

ECO 14L/16L,

DIAMOND 12L/16L &

OXYGEN 12L/16L

CRYSTAL 25L/30L WiFi,

RUBY 25L/30L WiFi,

ECO II 20L RC/23L RC/20L WiFi &

ECO 20L/23L/25L/25L RC

DIAMOND 20L/23L &

OXYGEN 20L

PERLA II 25L WiFi,

PERLA 22L/ 25L/25L Wi-Fi,

DIAMOND 25L/28L &

OXYGEN 25L

DIAMOND 20L COMFORT &

OXYGEN 20L COMFORT

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Θέση ‘Μπίλλια’, Περιοχή Αεροδρομίου
Τ.Θ. 60541 – Τ.Κ. 57001 Θέρμη – Θεσσαλονίκης
τηλέφωνο: (+30) 2310 805980
fax: (+30) 2310 805959
email: info@juropro.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Bασ. Αλεξάνδρου 39
Τ.Κ. 12131 Περιστέρι, Αθήνα
τηλέφωνο: (+30) 210 9329061
fax: (+30) 210 9373632
email: info@juropro.gr

Για να σας εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Μάθε περισσότερα