Πολιτική προστασίας δεδομένων

 

Με τις πληροφορίες αυτές θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε πώς και για ποιον σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε σχέση με την εργασία σας ή την αίτηση εργασίας σας, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και τις επιλογές που έχετε.

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ προσωπικού χαρακτήρα
Η εταιρεία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε, με έδρα τη Θέση ‘Μπίλλια’, Περιοχή Αεροδρομίου, Τ.Θ. 60541 – Τ.Κ. 57001 Θέρμη – Θεσσαλονίκης, στην οποία στείλατε την αίτησή σας θα είναι ο κύριος υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν το άτομό σας επιτρέπεται και πραγματοποιείται μόνο για τους σκοπούς που επιτρέπουν και απαιτούν οι νόμοι ή εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας.

2. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όπως απαιτείται σε σχέση με την αίτησή σας, ιδίως για τους ακόλουθους σκοπούς («Επιτρεπόμενοι Σκοποί»):
• Επεξεργασία της αίτησής σας συμπεριλαμβανομένης της επισκόπησης και ανάλυσης των δεξιοτήτων και προσόντων σας και την ανάλυση για την επάρκεια σας σχετικά με τις επαγγελματικές ευκαιρίες για τις οποίες έχετε αιτηθεί, επικοινωνία μαζί σας, για την εκπόνηση ενεργειών αξιολόγησης και οποιαδήποτε επιπλέον σχετική επεξεργασία απαιτηθεί, όπως καταβολή εξόδων και οργάνωση ταξιδιών αν απαιτείται.
• Γενική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (HR), συμπεριλαμβανομένων σκοπών μισθοδοσίας και παροχών, επιστροφής εξόδων, μετακινήσεων και τήρησης χρόνου, εκπαίδευσης και ανάπτυξης, διαχείρισης επιδόσεων, διαχείρισης αδειών ασθενείας και απουσιών, επαφών έκτακτης ανάγκης, διαδικασιών υποβολής παραπόνων και πειθαρχικών διαδικασιών, παρακολούθησης των ίσων ευκαιριών και σχεδιασμού επιχειρησιακής συνέχειας, επαναπροσλήψεων.
• Προγραμματισμός, ανάθεση καθηκόντων και ανάπτυξη προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της καταλληλότητας σας για οποιαδήποτε από τις τρέχουσες ή μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης στην εταιρεία μας, της συμπερίληψής σας σε ομάδες έργου, ομάδες τεχνογνωσίας ή άλλες εσωτερικές ομάδες και της επαλήθευσης των συστατικών επιστολών σας, του χαρακτήρα σας και των σπουδών σας.
• Σκοποί απόσπασης, μετεγκατάστασης και επαγγελματικών ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών σχέσεων με τοπικές αρχές ή οργανισμούς, ιατρούς, πρακτορεία μετεγκατάστασης, ταξιδιωτικούς πράκτορες και άλλους παρόχους υπηρεσιών.
• Οργανωτικοί σκοποί, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, του ελέγχου, της κατάρτισης προϋπολογισμού, της συγκριτικής αξιολόγησης και της αναδιάρθρωσης.
• Σκοποί ασφάλειας, που περιλαμβάνουν τη διατήρηση και την προστασία της ιδιοκτησίας μας, τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ασφάλειας και του ελέγχου πρόσβασης στους χώρους, τις εγκαταστάσεις, τα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών, τις πλατφόρμες και τους ασφαλείς ιστοτόπους και τις εφαρμογές ιστοτόπων και τα λοιπά συστήματα ή τις εγκαταστάσεις μας (συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης με κάμερα ή με άλλα μέσα παρακολούθησης), τη διερεύνηση, πρόληψη και ανίχνευση απειλών για την ασφάλεια και τυχόν απάτης, κλοπής ή άλλων εγκληματικών ή κακόβουλων ενεργειών.
• Σκοποί νομικής τεκμηρίωσης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομική τεκμηρίωση και τις υποχρεώσεις διατήρησης εγγράφων (όπως οι υποχρεώσεις τήρησης αρχείων).
• Οργανωτική συμμόρφωση, ιδίως παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές και τα πρότυπά μας.
• Ρυθμιστική συμμόρφωση, για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας και τυχόν σχετικά αιτήματα πληροφοριών οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων σε ή τη διενέργεια ελέγχου από εθνικούς και διεθνείς ρυθμιστικούς, εκτελεστικούς ή χρηματιστηριακούς φορείς που μπορεί να περιλαμβάνουν τη διενέργεια ελέγχων αναφοράς, ελέγχων ιστορικού, ελέγχων δημοσίων μητρώων, ελέγχων σύγκρουσης συμφερόντων, πιστωτικών ελέγχων, ελέγχων ποινικού μητρώου (κατά περίπτωση) και άλλους ελέγχους δέουσας επιμέλειας που απαιτούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
• Γενική συμμόρφωση, για να διασφαλιστεί η τήρηση των υποχρεώσεων νομικής συμμόρφωσης, όπως είναι η αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή οι υποχρεώσεις καταγραφής της συμμόρφωσης (π.χ. με βάση τη συμμόρφωση με το δίκαιο του ανταγωνισμού, τους νόμους περί εξαγωγών, εμπορικών κυρώσεων και εμπορικού αποκλεισμού, τους νόμους για την καταπολέμηση της δωροδοκίας ή της διαφθοράς καθώς και εσωτερικούς κανόνες, ή για την αποτροπή οικονομικών εγκλημάτων ή εγκλημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), που μπορεί να περιλαμβάνουν ελέγχους των στοιχείων επικοινωνίας σας ή της ταυτότητάς σας σε αντιπαραβολή με ισχύουσες λίστες προσώπων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και την επικοινωνία μας με εσάς για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας σε περίπτωση πιθανής αντιστοίχισης ή την καταγραφή των επαφών σας με τρίτα μέρη όπως μπορεί να αρμόζει για σκοπούς συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού και
• Διαφορές και εκτέλεση απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξής μας στην αντιμετώπιση και επίλυση διαφορών, της συμμόρφωσης με αποφάσεις δικαστηρίων, αρχών ή άλλων δημόσιων φορέων, της επιβολής των συμβατικών συμφωνιών μας και της τεκμηρίωσης, άσκησης, υπεράσπισης ή αντίκρουσης νομικών αξιώσεων.
Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας για τους κάτωθι σκοπούς θα μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για:
– Να συμπεριληφθείτε στην βάση διδομένων αιτούντων εργασίας της Εταιρείας μας, να σας ενημερώσουμε μέσω τηλεφώνου ή email, στα οποία μας έχετε επιτρέψει την επικοινωνία, ενημερωτικό υλικό για ευκαιρίες εργασίας στην ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε [και να αποθηκεύσουμε και να επεξεργαζόμαστε και μοιραζόμαστε με τις συνδεδεμένες εταιρείες της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε, οιαδήποτε προσωπικά δεδομένα τα οποία συμπεριλάβατε στην αίτηση εργασίας για τους σκοπούς αυτούς]
– ΝΑ σας αποστέλλουμε πληροφορίες και ενημερώσεις για τη ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε, μέσω ενημερώσεων και emails για τα προϊόντα , υπηρεσίες, νέα, ανακοινώσεις και προσκλήσεις στα προγράμματα, customer surveys ή άλλες εκδηλώσεις από τη ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε
Δεν θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων που σας επηρεάζουν ή για τη δημιουργία προφίλ, πλην των όσων περιγράφονται ανωτέρω.
Οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ορίζονται στο άρθρο 6 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Ανάλογα με τους ανωτέρω Επιτρεπόμενους Σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, η επεξεργασία είναι απαραίτητη είτε για την εργασιακή σας απασχόληση, την αίτησή σας ως εξωτερικός συνεργάτης ή την εκτέλεση άλλης σύμβασης με την ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε, είτε για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις (π.χ. για την τήρηση αρχείων συνταξιοδότησης ή αρχείων για φορολογικούς σκοπούς) είτε επειδή εξυπηρετεί το νόμιμο συμφέρον μας ή εκείνο οποιουδήποτε τρίτου αποδέκτη που λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, πάντα υπό τον όρο ότι τα εν λόγω συμφέροντα δεν θίγουν τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Επιπλέον, η επεξεργασία μπορεί να βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, όταν αυτή απαιτείται και δίνεται από εσάς.

3. κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε
Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί με εσάς, θα συλλέγουμε μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται σε συνάρτηση με την αίτησή σας για τους παραπάνω σκοπούς. Αυτό περιλαμβάνει κάθε πληροφορία που μας παρέχετε απευθείας μέσω της αίτησης σας και κάθε πληροφορία που προέρχεται από τα εν λόγω συλλεχθέντα δεδομένα ή που συλλέγονται με άλλον τρόπο στο πλαίσιο της αίτησης σας
Αυτό συνήθως περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες δεδομένων:
• Προσωπικά στοιχεία, όπως όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης, χώρα διαμονής, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, προηγούμενες η αναμενόμενες αποδοχές, τραπεζικά στοιχεία, στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικά στοιχεία.
• Επαγγελματικά στοιχεία, όπως στοιχεία επικοινωνίας της προηγούμενης εργασίας, στοιχεία εργασιακής θέσης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας, βιογραφικό σημείωμα, λεπτομέρειες για τα προσόντα σας, σχετική προϋπηρεσία και δεξιότητες.
• Έγγραφα ταυτότητας, όπως αντίγραφα του διαβατηρίου σας, της άδειας οδήγησης, του δελτίου ταυτότητας ή της κάρτας εργασίας σας ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τεκμηρίωσης (τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν φωτογραφίες που έχετε υποβάλλει).
• Άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την αίτησής σας όπως η αποζημίωση εξοδολογίου σας , κέντρα αξιολόγησης ή αξιολογήσεις απόδοσης, συστατικές επιστολές και έλεγχοι ιστορικού.
• Στοιχεία σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση των συστημάτων, των χώρων και των εγκαταστάσεών μας, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που παράγονται μέσω παρακολούθησης από κάμερα ή άλλα μέσα επιτήρησης.
• Δεδομένα που σχετίζονται με ή παράγονται από δραστηριότητες συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων από ελέγχους συστάσεων, ελέγχους ιστορικού, ελέγχους δημόσιων μητρώων, ελέγχους σύγκρουσης συμφερόντων, πιστωτικούς ελέγχους, ελέγχους ποινικού μητρώου (όπου εφαρμόζεται) και άλλους ελέγχους δέουσας επιμέλειας, καταγραφές ή αναφορές που απαιτούνται βάσει των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών καθώς και από ελέγχους συμμόρφωσης.
• Στοιχεία που αφορούν διαφορές και την εκτέλεση απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που σχετίζονται με ή προκύπτουν από διαδικασίες, διαπραγματεύσεις, δηλώσεις, δικόγραφα ή άλλες σχετικές επικοινωνίες ή δραστηριότητες.
• Άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προέρχονται ή παράγονται από την επιδίωξη των ανωτέρω Επιτρεπόμενων Σκοπών.
• Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όπου απαιτείται για τους ανωτέρω Επιτρεπόμενους Σκοπούς και μόνο όταν απαιτείται ή επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο ή όποτε έχετε συναινέσει ρητά, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πληροφορίες σχετικά με την υγεία και τις αναπηρίες σας (π.χ. για σκοπούς συμμόρφωσης με τις συναφείς, εκ του νόμου προβλεπόμενες, υποχρεώσεις μας για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας ή την ασφάλιση), βιομετρικά στοιχεία (π.χ. για σκοπούς ελέγχου πρόσβασης ή ασφάλειας).
4. Πώς συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;
Συλλέγουμε τα δεδομένα σας πρωτίστως απευθείας από εσάς όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας με την αίτησή σας, π.χ. όταν συμπληρώνετε ερωτηματολόγια υποψηφίων εργαζομένων, επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ή επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με την απασχόλησή σας. Επιπροσθέτως συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με σας στο πλαίσιο της αίτησης σας για τους ανωτέρω Επιτρεπόμενους Σκοπούς (πχ. πληρωμή εξοδολογίου, αξιολογήσεις και αναλύσεις απόδοσης, καταγραφή επίσκεψης των εγκαταστάσεων μας, και χρήση των εγκαταστάσεων και των συστημάτων IT μας.)

5. Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;
Διατηρούμε φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα προστασίας προηγμένης τεχνολογίας σύμφωνα με τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή εισβολή. Τα εν λόγω μέτρα προστασίας περιλαμβάνουν την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνολογιών και διαδικασιών σχεδιασμένων για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, όπως ασφαλείς διακομιστές, τείχη προστασίας και κρυπτογράφηση SSL. Θα τηρούμε πάντοτε αυστηρά τις ισχύουσες νομοθετικές και ρυθμιστικές διατάξεις σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ;
Ενδέχεται να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με:
a) Τρίτα μέρη που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για λογαριασμό τους αλλά σε συνάρτηση με κάποια υπηρεσία που παρέχεται σε εμάς ή εσάς για λογαριασμό μας, για τους Επιτρεπόμενους Σκοπούς (όπως, πάροχοι υπηρεσιών ελέγχου ιστορικού ή τρίτα μέρη από τα οποία ζητούμε συστάσεις για το άτομό σας).
b) Πάροχοι υπηρεσιών (οι αποκαλούμενοι εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων) εντός ή εκτός της Εταιρείας ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή [π.χ. κέντρα κοινών υπηρεσιών, πάροχοι υπηρεσιών μισθοδοσίας ή άλλων υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν λάβει εντολή να επεξεργαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας, για τους Επιτρεπόμενους Σκοπούς, αυστηρά και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε διατηρεί τον έλεγχο και παραμένει εξ ολοκλήρου υπεύθυνη για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και θα χρησιμοποιεί κατάλληλα μέτρα προστασίας όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίσει την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν κατά την απασχόληση των προαναφερόμενων παρόχων υπηρεσιών.
c) Δημόσιους ή κρατικούς φορείς, όπως ρυθμιστικές αρχές ή αρχές επιβολής του νόμου, δικηγόρους ή δικαστήρια όπου υποχρεούμαστε να το πράξουμε βάσει νόμου ή κανονισμού ή κατόπιν αιτήματός τους εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο και απαιτείται για τη συμμόρφωση με κάποια νομική υποχρέωση ή για την τεκμηρίωση, άσκηση, υπεράσπιση ή αντίκρουση νομικών αξιώσεων.
d) Διαφορετικά, θα γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο κατόπιν εντολής σας ή με τη σύμφωνη γνώμη σας, όταν υποχρεούμαστε να το πράξουμε στο πλαίσιο εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού ή βάσει δικαστικού ή επίσημου αιτήματος, ή όταν υποπτευόμαστε δόλιες ή εγκληματικές ενέργειες.

7. Πού επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;
Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε είναι μια επιχείρηση με έδρα την Ελλάδα. Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε εντός Ελλάδας. Σε περίπτωση που κατά την άσκηση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε αποδέκτες που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («τρίτες χώρες»), στις οποίες οι ισχύοντες νόμοι δεν προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων με τους νόμους που ισχύουν στη χώρα διαμονής σας θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Όταν ενεργούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες απαιτήσεις προστασίας δεδομένων και θα λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα προστασίας για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ιδίως με τη σύναψη Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της ΕΕ, οι οποίες είναι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (Διαβιβάσεις μεταξύ Υπευθύνων Επεξεργασίας – Σύνολο II) του Παραρτήματος της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 27ης Δεκεμβρίου 2004 και εδώ Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (Εκτελούντες την Επεξεργασία) στο Παράρτημα της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2010. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τα μέτρα προστασίας.

8. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Με επιφύλαξη ορισμένων νομικών προϋποθέσεων, μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Μπορείτε επίσης να εκφράσετε την αντίθεσή σας στην επεξεργασία ή να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε και τα οποία σας αφορούν. Αν υποβάλλετε το εν λόγω αίτημα επανειλημμένα, ενδέχεται να σας χρεώσουμε αναλόγως. Συμβουλευτείτε τα άρθρα 15 έως 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ για λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας.
Για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αιτήματα, παρακαλείστε να στείλετε μια περιγραφή των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας, τον αναγνωριστικό σας αριθμό υποψηφίου / εργαζομένου και την ημερομηνία γεννήσεώς σας ως απόδειξη της ταυτότητάς σας, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Μπορεί να χρειαστούμε πρόσθετη απόδειξη ταυτότητας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Θα εξετάσουμε προσεκτικά το αίτημά σας και ενδέχεται να συζητήσουμε μαζί σας για το πώς αυτό μπορεί να ικανοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο.
Αν έχει ζητηθεί για συγκεκριμένη επεξεργασία η συναίνεση σας στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή με μελλοντική ισχύ, δηλαδή η ανάκληση της συναίνεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που στηρίχθηκε στην εν λόγω συναίνεση πριν την ανάκλησή της. Σε περίπτωση ανάκλησης της συναίνεσης, θα μπορούμε να επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο εφόσον υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
Εάν έχετε οποιονδήποτε προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιθυμείτε να υποβάλετε κάποια καταγγελία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να διερευνήσουμε το ζήτημα. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας ή πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όπως ορίζει ο νόμος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα σας (www.dpa.gr).

9. Υποχρεούστε να παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;
Κατά γενικό κανόνα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας παρέχονται απολύτως οικειοθελώς. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οφείλουμε να συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ή σε περίπτωση που η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε δεν μπορεί να ενεργήσει αν δεν έχει ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, όπως για παράδειγμα όταν τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απαιτούνται για την κράτηση φόρων από τον μισθό σας, τη διενέργεια ενός νομικά απαιτούμενου ελέγχου συμμόρφωσης ή την παροχή αποδεικτικών στοιχείων για σεμινάρια εκπαίδευσης ή προσόντα που απαιτούνται από το νόμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν δεν μας παράσχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να διαχειριστούμε ορθά την αίτησή σας να σας αναθέσουμε ορισμένα εργασιακά καθήκοντα ή να σας επιτρέψουμε να συμμετέχετε σε ορισμένες δραστηριότητες ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε σχέση με την αίτησή σας.
10. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα διαγραφούν όταν δεν είναι πλέον εύλογα απαραίτητα για τους Επιτρεπόμενους Σκοπούς ή εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (όπου εφαρμόζεται) και δεν υποχρεούμαστε από τον νόμο, ούτε άλλως επιτρέπεται να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα σχετικά δεδομένα. Ειδικότερα, διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν αυτό απαιτείται προκειμένου η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε να διεκδικήσει ή να αντικρούσει νομικές αξιώσεις μέχρι το τέλος της σχετικής περιόδου διατήρησης ή μέχρι την οριστική διευθέτηση των εν λόγω αξιώσεων.
11. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η παρούσα πολιτική προστασίας ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Μάιο του 2018. Διατηρούμε το δικαίωμα να επικαιροποιούμε και να τροποποιούμε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Προστασίας προκειμένου να αποτυπώσουμε τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ή τις μεταβαλλόμενες νομικές απαιτήσεις. Οποιεσδήποτε τροποποιημένες πληροφορίες στη Πολιτική Προστασίας θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στο intranet της εταιρείας μας ή όταν καταστούν διαθέσιμες σε εσάς με άλλον τρόπο.
12. Τρόποι επικοινωνίας
Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε συγκεκριμένα αιτήματα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού στη διεύθυνση: info@juropro.gr, ή / και με τον αρμόδιο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση support@juropro.gr.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Θέση ‘Μπίλλια’, Περιοχή Αεροδρομίου
Τ.Θ. 60541 – Τ.Κ. 57001 Θέρμη – Θεσσαλονίκης
τηλέφωνο: (+30) 2310 805980
fax: (+30) 2310 805959
email: info@juropro.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Bασ. Αλεξάνδρου 39
Τ.Κ. 12131 Περιστέρι, Αθήνα
τηλέφωνο: (+30) 210 9329061
fax: (+30) 210 9373632
email: info@juropro.gr

Για να σας εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Μάθε περισσότερα